Plataformes Muntacàrregues

Les plataformes muntacàrregues tenen el seu camp d’aplicació al transport de carregues exclusivament, estant prohibit el seu ús pel moviment de persones al no complir pel seu propi destí, les exigències de seguretat incloses a la directiva sobre aparells elevadors.

Estan subjectes a la Directiva de Màquines 2006/42/CE i a les referents a la compatibilitat electromecànica: 2004/108/CE. Entre els requeriments d’aquesta directiva, destaca la necessitat de que circulen per recinte tancat, estiguin proveïdes de portes de pis i de baranes de protecció per evitar el desplaçament de la càrrega.

Les nostres plataformes constitueixen una amplia gama de muntacàrregues dissenyats amb la fi de facilitar múltiples aplicacions dins dels sectors industrials i de serveis, des de petits.

Consulti’ns gama i mides.

MH-MTH-150 (pdf)

EH-150 (pdf)